Clares - Servicii Funerare si Pompe Funebre Constanta
NON-STOP
AVETI UN DECES?
Apelati-ne cu incredere, va stam la dispoziție NON STOP

Politica privind prelucrarile datelor cu caracter personal
GDPR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CLARES SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele CLARES SRL date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 • Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de a obţine de la CLARES SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de CLARES SRL;
 • Dreptul de a obţine de la CLARES SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • Dreptul de a obţine de la CLARES SRL, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 679/2016;
 • Dreptul de a obţine de la CLARES SRL, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • Dreptul de portabilitate a datelor către un alt operator;
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate;
 • De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 679/2016 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, CLARES SRL certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal.
CLARES SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.


Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CLARES SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către CLARES SRL persoanei în cauză.

 • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.
 • Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai CLARES SRL, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.
 • Conform Legii nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
 • Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la dpo@rtc.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CLARES SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.


Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al CLARES SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

5. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

CLARES SRL a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii CLARES SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama CLARES SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

6. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitate de distribuitor cu valoare adăugată, CLARES SRL are o serie de relații comerciale cu producători și furnizori internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează cu aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale și implică un număr redus de persoane. Din perspectiva GDPR, acest tip de relații comerciale cu parteneri externi, din țări non UE sau fără condiții de adecvare agreate de UE, poate fi încadrat la articolul 49 GDPR, aliniatul 1, paragrafele b) și c)., precum și în Preambulul 111 GDPR.

7. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale, în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:
Responsabil cu protecția datelor personale CLARES SRL:

email: office@cimitirulcentral.ro

telefon: +40 729 440 516

Adresă de corespondență: Strada Bărăganului 19, Constanta, CT